Kids Medic

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych terapeutów, którzy posiadają duże doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

REGULAMIN REZERWACJI

ORAZ PRZEBIEGU WIZYT

W KIDS MEDIC ANNA BERNAŚ SP. K.

 

 • 1.

Postanowienia ogólne

Definicje:

 • Kids Medic – KIDS MEDIC ANNA BERNAŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien 11 lok. U1, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001040682, NIP: 5223260723, REGON: 525517662, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, nr księgi 000000264851-W-14;
 • Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub małoletni, w imieniu którego jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny dokonuje czynności;
 • Portal MyDr – serwis internetowy, za pośrednictwem którego możliwa jest rezerwacja Wizyty przez Pacjenta w Kids Medic;
 • Recepcja – recepcja Kids Medic, która pośredniczy przy dokonywaniu, potwierdzaniu i opłacaniu rezerwacji Wizyty za pośrednictwem Portalu MyDr;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Specjalista – pracownicy lub współpracownicy Kids Medic będący osobami wykonującymi czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczący w imieniu Kids Medic usługi zdrowotne/medyczne na rzecz Pacjenta;
 • Wizyta – usługa zdrowotna/medyczna świadczona na rzecz Pacjenta.

 

 • 2

Zasady rezerwacji Wizyty

 1. Pacjent dokonuje wstępnej rezerwacji Wizyty za pośrednictwem Portalu MyDr, poprzez wybór właściwego Specjalisty oraz terminu Wizyty, z dostępnego w ramach Portalu MyDr kalendarza. Portal MyDr jest dostępny dla pacjenta z poziomu strony internetowej https://kidsmedic.pl/ po naciśnięciu przycisku „UMÓW WIZYTĘ”. Warunkiem koniecznym do dokonania rezerwacji Wizyty jest założenie konta w Portalu MyDr i akceptacja regulaminu tego portalu, który zostanie udostępniony w toku umawiania Wizyty na ww. stronie internetowej.
 2. Rezerwacja Wizyty dokonywana jest samodzielnie przez Pacjenta lub za pośrednictwem Recepcji, która pomaga dokonać wyboru właściwego Specjalisty oraz interesującego Pacjenta terminu Wizyty.
 3. Podczas rezerwacji Wizyty, niezależnie od sposobu dokonywania rezerwacji, Pacjent zobowiązany jest do podania następujących danych:
 • imienia;
 • nazwiska;
 • przeznaczonego do kontaktu numeru telefonu;
 • przeznaczonego do kontaktu adresu e-mail.
 1. Rezerwacja Wizyty dokonana na zasadach opisanych w ust. 1-3 ma charakter wstępny i może zostać odwołana przez Kids Medic w sytuacji, gdy Wizyta nie zostanie opłacona przez Pacjenta na zasadach opisanych w Regulaminie lub rezerwacja została dokonana niezgodnie z zasadami Regulaminu.
 2. Rezerwacja Wizyty na zasadach opisanych w ust. 1-3 może być dokonana najpóźniej na 1 godzinę przed Wizytą.
 3. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji Wizyty przez Pacjenta, Recepcja otrzymuje informację o dokonanej w Portalu MyDr rezerwacji. W przypadku, gdy Wizyta nie została opłacona przez Pacjenta bezpośrednio w Recepcji przy dokonywaniu Rezerwacji, w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania informacji, a w przypadku Wizyty zarezerwowanej na ten sam dzień – w ciągu 1 godziny od otrzymania informacji, Recepcja kieruje na podany przez Pacjenta przy rezerwacji Wizyty adres e-mail lub numer telefonu wiadomość e-mail lub wiadomość sms zawierającą link do strony internetowej umożliwiającej dokonanie opłaty online za zarezerwowaną Wizytę, w wysokości wynikającej z cennika Kids Medic zamieszczonego na stronie www: https://kidsmedic.pl/cennik/. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail/sms w jednym z w/w terminów, Pacjent zobowiązany jest sprawdzić, czy wiadomość nie została umieszczona w folderze „SPAM” jego e-mailowej skrzynki odbiorczej, a jeśli tak się nie stało – skontaktować się z Recepcją, pod adresem e-mail: INFO@KIDSMEDIC.pl lub numerem telefonu: 888 27 44 22.
 4. Płatność następuje w formie przelewu online, według instrukcji wyświetlonych na stronie internetowej, do której link Pacjent otrzymał w wiadomości e-mail lub sms Recepcji. Na ww. stronie internetowej, zawarte są także link do Regulaminu oraz link do Polityki prywatności Kids Medic. Warunkiem koniecznym dla możliwości dokonania płatności jest akceptacja treści Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa.
 5. Nieopłacenie Wizyty w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail lub sms z Recepcji, a w przypadku Wizyty zarezerwowanej na ten sam dzień – niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania wiadomości e-mail lub sms z Recepcji skutkuje odwołaniem Wizyty przez Recepcję. Pacjent zostanie poinformowany o odwołaniu Wizyty za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail lub wiadomości sms na numer telefonu podany przez Pacjenta przy rezerwacji Wizyty.
 6. W przypadku dokonania opłaty za zarezerwowaną Wizytę zgodnie z zasadami Regulaminu, Wizyta zostaje trwale zarezerwowana, a Pacjent dostanie wiadomość e-mail lub sms z potwierdzeniem rezerwacji Wizyty.

 • 3

Zasady przekładania lub odwoływania Wizyty

 1. Pacjent ma możliwość bezpłatnego odwołania zarezerwowanej Wizyty do 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia Wizyty. W tym samym czasie Pacjent może bezpłatnie zmienić termin Wizyty, z tym zastrzeżeniem, że zmiana terminu Wizyty może nastąpić nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do danej Wizyty, zaś w przypadku, gdy nowy termin Wizyty zostanie wybrany przez Pacjenta na mniej niż 48 godzin zastosowanie znajdzie ust. 3.
 2. W przypadku odwołania Wizyty na mniej niż 48 godzin przed planowanym czasem jej rozpoczęcia, Pacjent ponosi jej pełny koszt i nie przysługuje mu zwrot wpłaconych środków za tę Wizytę.
 3. Rezerwacja i opłacenie Wizyty, której termin realizacji zaplanowany jest na mniej niż 48 godzin od momentu rezerwacji, skutkuje utratą możliwości zmiany terminu Wizyty, a w przypadku jej odwołania Pacjent ponosi jej pełny koszt i nie przysługuje mu zwrot wpłaconych środków za tę Wizytę.
 4. Odwołania lub zmiany terminu Wizyty można dokonać za pośrednictwem Portalu MyDr, telefonicznie w godzinach pracy Recepcji pod numerem 888 27 44 22 lub za pośrednictwem korespondencji e-mail w godzinach pracy Recepcji na adres: info@kidsmedic.pl.
 5. W przypadku nieodwołania Wizyty i niepojawienia się na niej przez Pacjenta, za początek świadczenia usługi zdrowotnej/medycznej uznaje się czas planowanego rozpoczęcia Wizyty. Wizyta taka uznawana jest za odbytą.
 6. W przypadku, gdyby zarezerwowana Wizyta nie mogła się odbyć z przyczyn leżących po stronie Kids Medic, Kids Medic, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, na numer telefonu lub adres e-mail podany przez Pacjenta przy rezerwacji Wizyty, zaproponuje Pacjentowi nowy termin Wizyty, a w przypadku braku możliwości uzgodnienia nowego terminu Wizyty, Wizyta zostanie anulowana, a wpłacone przez Pacjenta środki zostaną mu zwrócone na zasadach określonych w § 4.

 

 • 4

Zasady zwrotu płatności za Wizytę

 1. Zwrot płatności za nieodbytą Wizytę możliwy jest tylko w sytuacji, gdy Pacjent odwołał ją na przynajmniej 48 godzin przed jej planowaną realizacją lub w przypadku anulowania Wizyty z przyczyn leżących po stronie Kids Medic.
 2. Zwrot płatności następuje w ciągu 7 dni od dnia odwołania Wizyty, na numer rachunku bankowego, z którego Wizyta została opłacona lub, w przypadku gdy wpłata była dokonana gotówką lub kartą płatniczą – gotówką lub na numer rachunku wskazany przez Pacjenta.

 

 • 5.

Zasady przebiegu Wizyty

 1. Wizyty w Kids Medic prowadzone są w formie stacjonarnej w placówkach Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 1 i 2, zlokalizowanych odpowiednio przy ul. Posag 7 Panien 11 lok. U1, 02-495 Warszawa oraz przy ul. Tadeusza Hennela 10 lok. U10, 02-495 Warszawa.
 2. Wizyty odbywają się w następujących dniach i godzinach:
 • poniedziałek – piątek: 8:00 – 20:00;
 • sobota: 8:00 – 15:00;
 • niedziela: nieczynne.
 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Kids Medic podczas Wizyty przysługują wszelkie prawa pacjenta zastrzeżone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Wizyty Pacjentów są umawiane na określoną datę oraz godzinę. Pacjent zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na Wizytę. Z uwagi na specyfikę Wizyt u poszczególnych Specjalistów, mogą się one przedłużyć, co Pacjent przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę. W związku z tym Pacjent powinien zaplanować odpowiednią rezerwę czasową co do odbycia Wizyty. Spóźnienie się przez Pacjenta na zarezerwowany termin Wizyty skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian.
 3. Pacjent nie powinien stawiać się na Wizytę w przypadku, gdy wie, że jest zakaźnie chory lub w sytuacji, gdy stwierdzi u siebie objawy typowe dla chorób wirusowych (przeziębienie, grypa, COVID-19, etc.), takich jak: wydzielina z nosa, ból gardła, podwyższona temperatura, etc.
 4. Kids Medic oraz Specjaliści zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z Pacjentem uzyskanych w trakcie Wizyty.
 5. Przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego w ramach Wizyty poprzedza wyrażenie zgody przez Pacjenta. Pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji umożliwiających podjęcie świadomej zgody na świadczenie w ramach Wizyty. Udzielanie informacji innym osobom może mieć miejsce wyłącznie za zgodą Pacjenta.
 6. Na początku Wizyty, przed przystąpieniem do świadczenia, Specjalista przeprowadza wywiad oraz wstępne badania funkcjonalne, które podlega wpisowi w dokumentacji medycznej Pacjenta. Prowadzący wywiad i badanie określa cel terapii optymalny dla Pacjenta oraz metodykę procesu leczenia, dążąc do maksymalnej poprawy stanu zdrowia Pacjenta oraz jego sprawności psychoruchowej. Pacjentowi przysługuje prawo czynnego udziału zarówno w określaniu celu, jak i metodyki leczenia. Planując świadczenie uwzględnia się wszelkie uwagi i sugestie Pacjenta dotyczące stanu jego zdrowia, sprawności psychomotorycznej oraz dokumentację medyczną przedstawioną przez Pacjenta.
 7. Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Pacjent może być przyjęty na planową Wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. Pacjent pomiędzy 16. a 18. rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.
 8. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia pełnych i wyczerpujących informacji, w szczególności o przeciwskazaniach lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na planowane świadczenie w ramach Wizyty. Pacjent obowiązany jest również do poinformowania o zasięgniętych opiniach u innych specjalistów, o ile jest to niezbędne do realizacji świadczenia przez Kids Medic.
 9. W uzasadnionych przypadkach Pacjent zostanie poinformowany o konieczności wykonania dodatkowych badań, w tym konieczności przeprowadzania pogłębionej diagnostyki, co może wiązać się z koniecznością obycia dalszych Wizyt.
 10. Za zgodą Specjalisty, Pacjent uprawniony jest do nagrywania lub fotografowania przebiegu Wizyty. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może zwrócić się do Pacjenta z prośbą o możliwość wykonania zdjęcia albo nagrania procesu leczenia.
 11. Do obowiązków Pacjenta podczas Wizyt należy:
 • przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Kids Medic;
 • przestrzeganie zakazów i wytycznych określonych przez Kids Medic;
 • nieprzekraczanie obszarów zastrzeżonych dla personelu Kids Medic;
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej;
 • szanowanie mienia Kids Medic;
 • korzystanie z telefonów komórkowych w sposób niestwarzający uciążliwości dla pozostałych pacjentów oraz personelu Kids Medic; w szczególności zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie Wizyt.

 

 • 6.

Postanowienia końcowe

 1. Kids Medic zobowiązuje się do świadczenia usług objętych Regulaminem z dołożeniem należytej staranności.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Kids Medic a Pacjentem rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2024 r.